HUURVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van Eyepictures (hierna genoemd “gebruiker”) en door gebruiker gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancy werkzaamheden door gebruiker. Onder wederpartij wordt, voorzover van toepassing, evenzeer verstaan gebruiker respectievelijk huurder.
1.2 De wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van deze huurvoorwaarden alsmede de algemene voorwaarden van gebruiker, de gelding daarvan te hebben aanvaard en hiermee uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te hebben ingestemd. Afwijkingen zijn slechts van toepassing, indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig en/of onverbindend zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht; gebruiker zal de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen in overleg met de wederpartij omzetten in nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande zoveel mogelijk nabij komen.
1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten alle gedrukte of geschreven algemene voorwaarden van de wederpartij of van enige brancheorganisatie uit.
1.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan, indien de inhoud ervan in geschil komt.

Artikel 2 Verzending van zaken
2.1 De zaken worden geacht geleverd, ter beschikking gesteld, verhuurd te zijn, zodra deze deze zijn overhandigd aan de wederpartij.
2.2 Verzending van zaken door gebruiker geschiedt, ook bij franco levering, te allen tijde voor risico van de wederpartij.
2.3 De wederpartij is verplicht tot afname van de zaken, waarvoor hij aan gebruiker opdracht heeft verstrekt, op de daartoe overeengekomen locatie. Het geleverde mag niet worden geweigerd, tenzij gebruiker tegen de weigering van ontvangst geen onredelijke bezwaren heeft, er geen sprake is van kostenverhoging en de weigering van de wederpartij geen invloed heeft op betaling van de overeengekomen prijs aan gebruiker. De wederpartij is, indien al deze omstandigheden zich niet voordoen, alsdan verplicht, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 3 Verzekeringen
3.1 De verplichting tot verzekering geldt in geval van feitelijke ter beschikking stellen en/of verhuur voor de wederpartij/huurder. De wederpartij is verplicht voor de zaken van gebruiker, voor het gebruik ervan door de wederpartij, voor de werknemers van gebruiker, en indien gebruiker zulks verzoekt, tevens voor de (ingehuurde) freelancers gedurende de overeengekomen boekingsperiode een aanvullende hoge-risico verzekering af te sluiten indien het een opdracht betreft die risico’s met zich kan meebrengen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schade
4.1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan gebruiker en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden.
4.2 De wederpartij is jegens gebruiker op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden deze zaken gebruiken. Ten deze vrijwaart de wederpartij gebruiker voor alle aanspraken (hoe dan ook genaamd) van derden.
4.3 Wederpartij is ten alle tijden verantwoordelijk voor het auteursrechtelijk beschermd eigendom en creatieve uitingen die zij maakt met de apparatuur van Gebruiker.
4.4 Gebruiker vrijwaart zich van alle schade omtrent data en is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het verzekeren van deze data en het beschermen van deze data.
4.5 Gebruiker is met name niet aansprakelijk voor schade tengevolge van stilstand, storing, al dan niet in het energienet (gas, water, elektriciteit), niet of slecht functioneren van de apparatuur, verwarmings-, koelingsinstallaties, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken, dan wel schade ontstaan door het tenietgaan of beschadiging van zaken, dragers en de daarop vastgelegde inhoud, door gebrekkige verbindingen en lijnaftakken, voor de kwaliteit van ongemoduleerde bladen en in het algemeen door het verlenen van diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens gebruiker. Evenmin is gebruiker aansprakelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid of anderszins, voortkomende uit het gebruik van de zaken door de wederpartij of derden, of de opstelling van de zaken. Ingeval de wederpartij de zaken en/of onderdelen ervan, van gebruiker verkeerd gebruikt en/of deze zaken geheel verloren gaan en/of onherstelbaar beschadigd worden en/of op andere wijze zijn bestemd/ gewijzigd/aangepast dan tussen partijen is overeengekomen, zal de wederpartij de aanschafkosten van de vervangende zaken alsmede de kosten van vervanging of herstel aan gebruiker voldoen. gebruiker is alsdan te allen tijde gerechtigd, tussentijds de door haar geleverde, ter beschikking gestelde, verhuurde zaken terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. De wederpartij wordt geacht, gebruiker de bevoegdheid te hebben verleend tot het betreden van de gebouwen en terreinen.
4.6 Gemaakte kosten ten gevolge van schade, molest en of diefstal kunnen verhaald worden op de Wederpartij. In alle gevallen zal er EUR 25,- administratiekosten gerekend worden.
4.7 Wanneer de Gebruiker in de geest van deze bepalingen constateert dat de Wederpartij in gebreke is gebleven bij het gebruik van de Apparatuur, is het de Gebruiker toegestaan over te gaan op het autoriseren van de verzekering van de Gebruiker om de Wederpartij aansprakelijk te stellen.
4.8 Het geven van adviezen en het verrichten van consultancy werkzaamheden worden naar beste kennis van zaken gegeven. gebruiker aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van deze werkzaamheden. Zulks kan ook de wederpartij nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren zaken en/of te verrichten diensten op hun geschiktheid voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen ervan en hun toepassingsmogelijkheden.
4.9 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4.10 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.
4.11 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade bij Wederpartij dan wel derden, indien en voor zover deze schade verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
4.12 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
4.13 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.14 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
4.15 Ingeval de wederpartij personeelsleden of freelancers van gebruiker inhuurt voor het verrichten van diensten, aanvaardt de wederpartij de aansprakelijkheid voor iedere schade, verwonding of overlijden tijdens de geboekte periode. 

Artikel 5 Verandering van de staat van de Apparatuur
5.1 Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker. Gebruiker is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Wederpartij gewenste veranderen en toevoegingen. Gebruiker is tevens gerechtigd bij het geven van haar toestemming een last aan Wederpartij op te leggen of de huurprijs te verhogen.
5.2 Wederpartij dient de aan de Apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen Partijen anders overeengekomen.
5.3 Tussen Partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Wederpartij aan de Apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de Apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek zijn. Wederpartij heeft ter zake van deze gebreken geen enkele aanspraak jegens Gebruiker. Laatstgenoemde is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken.
5.4 Wederpartij is jegens Gebruiker volledig aansprakelijk voor gebreken in de Apparatuur die verband houden met de door Wederpartij daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

Artikel 6 Eindinspectie en teruggave
6.1 Wederpartij zal de Apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan Gebruiker teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van Wederpartij.
6.2 Op verlangen van Gebruiker zal Wederpartij vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de Apparatuur.
6.3 Gebruiker is gerechtigd om de gebreken die worden geconstateerd bij de eindinspectie als bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van Wederpartij komen, op kosten van Wederpartij op te lossen of door een derde te laten oplossen. Wederpartij is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade en gevolgkosten van Gebruiker wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.
6.4. In het geval dat de Wederpartij niet aanwezig is bij de inspectie en er wordt schade geconstateerd aan de Apparatuur door de Gebruiker, blijft dit de verantwoordelijkheid van de Wederpartij en kan deze schade door de Gebruiker op de Wederpartij verhaald worden. 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.5 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.6 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
7.9 Voorts gelden de navolgende termijnen indien de Wederpartij een geplaatste order annuleert: (i) bij annulering tot 36 uur vóór aanvang van de overeengekomen afname van de Apparatuur zullen geen huurkosten in rekening worden gebracht, (ii) bij annulering tot 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen afname van de Apparatuur zal 50% van de huurkosten in rekening worden gebracht, (iii) bij annulering tot 12 uur vóór aanvang van de overeengekomen afname van de Apparatuur zal 75% van de huurkosten in rekening worden gebracht, en (iv) bij annulering op dezelfde dag van de overeengekomen afname van de Apparatuur zal 100% van de huurkosten in rekening worden gebracht

Artikel 8 Overmacht
8.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 9 Controle vooraf van gehuurde Apparatuur
9.1 Indien de Overeenkomst tussen Partijen daarin niet voorziet, kan Gebruiker voor of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling in aanwezigheid van Wederpartij bij wijze van voorinspectie een beschrijving van de staat van de Apparatuur opstellen, met vermelding van eventueel geconstateerde gebreken. Gebruiker kan voorts verlangen dat Wederpartij het door Gebruiker opgestelde rapport met deze beschrijving van de staat van de Apparatuur voor akkoord ondertekent alvorens Gebruiker de Apparatuur aan Wederpartij in gebruik verstrekt.
9.2 Indien Wederpartij, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft Gebruiker het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van Wederpartij uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen, welk rapport vervolgens bindend is voor Wederpartij.
9.3 Indien er geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt Wederpartij geacht de Apparatuur in goede staat te hebben ontvangen. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van haar zaken voor die aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld of verhuurd. Zij behoudt zich tevens de eigendom voor van die zaken (waarvoor gebruiker al dan niet diensten heeft verricht) die reeds aan de wederpartij zijn geleverd of nog moeten worden geleverd, totdat de wederpartij zijn verplichtingen jegens gebruiker volledig is nagekomen.

Artikel 11 Beslag op de gehuurde Apparatuur
11.1 Wederpartij zal Gebruiker terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de Apparatuur (zowel conservatoir als executoriaal beslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Wederpartij zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst tussen partijen. Wederpartij is jegens Gebruiker aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de Apparatuur. 

Artikel 12 Offertes en aanbiedingen
12.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de Apparatuur waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
12.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
12.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
12.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 13 Contractsduur, uitvoering en wijziging overeenkomst
13.1 De huurovereenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor een minimale huurperiode van één (1) dag, tenzij, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
13.2 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
13.3 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker en de Wederpartij is verplicht de Apparatuur aldaar te retourneren na ommekomst van de huurovereenkomst.
13.4 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.